Головна » Файли » Виховна робота » Нормативно-правова база

Кваліфікаційні вимоги до заступника директора з виховної роботи
07.02.2014, 16:50

Кваліфікаційні вимоги до заступника директора з виховної роботи:

Заступник директора з виховної роботи повинен знати:

- основи українознавства і народознавства: основні концентри українознавства: українство як етнос, його історію, природу, ментальність, рівень світосприйняття, джерела матеріальної і духовної культури, діалектику і принципи розбудови української державності;

- основи соціальної філософії (суспільство, природа, економіка, соціальна, політична і духовна сфери суспільного  життя світових цивілізацій);

- основи комп'ютерної грамотності;

- вікову, педагогічну і соціальну психологію: сутність і закономірності, рушійні сили розвитку особистості, анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості вихованців, діагностику і методику вивчення рівня вихованості дітей, основи формування у школярів уміння міжособистісного спілкування, методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом всебічного розвитку і формування особистості;

- закономірності та функціонування груп і колективів, їх специфіки (дитячих, підліткових і молодіжних);

- зміст, форми і методи управління самовихованням учнів;

- зміст, форми і методи самореалізації учнів, їх адаптації до умов соціуму;

- психолого-педагогічне проектування виховного процесу і розвитку особистості: психолого-педагогічну діагностику її фізичного, психологічного, соціального і духовного розвитку;  організацію життєдіяльності  вихованців; моніторинг динаміки рівнів соціальної активності; регулювання і корекцію відхилень у фізичному, психологічному і духовному розвитку та поведінці учнів; аналіз і прогнозування виховних ситуацій міжсуб'єктної взаємодії на індивідуальному і груповому рівнях;

- педагогіку (наукову, народну, соціальну, народознавства, співробітництва): основи методології педагогіки,  сутність процесу виховання, його загальних і конкретних завдань, організаційних форм, засобів та методів;

- теорію і методику національного виховання;

- науково-теоретичні основи формування активно творчої особистості громадянина України;

- засоби формування у дітей та молоді світогляду, ідей, переконань, ідеалів, ціннісних орієнтацій і ставлень на основі досягнень науки, традицій, звичаїв інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури;

- сутність процесу формування ціннісних ставлень особистості до держави і суспільства, до себе, сім’ї, родини, людей, природи праці, мистецтва, до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю; морального виховання, вироблення свідомої дисципліни і культури поведінки школярів;

- особливостей статевого виховання школярів і їх готовності до сімейного життя;

- основ формування екологічної культури особистості, гармонії її відносин з природою;

- змісту і форм правового виховання школярів;

- форм спілкування школярів і педагогів;

- педагогічних основ функціонування органів учнівського самоврядування;

- зміст, форми і методи діяльності заступника директора з виховної роботи;

- специфіку роботи класного керівника, класовода, вихователя групи продовженого дня, педагога-організатора, керівника гуртка, об'єднання за інтересами, клубу, шкільного бібліотекаря;

- принципи та основний зміст діяльності дитячих та юнацьких громадських організацій;

- основи освітянського менеджменту.

- методологію новаторсько-оригінальних дій: наукові основи інноваційних технологій виховання, моделі інноваційних виховних систем; - педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці, використання в загальноосвітніх навчальних закладах новітніх  світових технологій з проблем виховання;

- гуманітарний потенціал нових інформаційних технологій; проектні методики;

- комп'ютерні засоби та інформаційні технології в організації та управлінні навчально-виховним процесом.

Законодавчо-нормативне забезпечення виховного процесу:

Декларацію прав людини.

Декларацію прав дитини.

Конвенцію про права дитини.

Конституцію України.

Закон України "Про освіту".

Закон "Про мови в Україні".

Основи трудового законодавства.

Соціально-правовий захист в умовах ринку.

Державну національну програму "Освіта" ("Україна XXI ст.").

Програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Концепції з питань виховання учнівської молоді в Україні.

Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад України.

Обласну програму національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 -2020 роки.

Орієнтовні посадові обов'язки заступника директора школи з виховної роботи (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти України).

Положення про методичну роботу.

Повинен володіти вміннями:

Загально-педагогічними:

а) діагностико-прогностичними:

 • здійснювати аналіз нормативних документів, педагогічної літератури і визначати на цій основі конкретну мету та завдання виховної діяльності;
 • вести соціально-педагогічні дослідження з проблем виховання;
 • визначати програму, напрямки і шляхи реалізації виховних завдань школи;
 • вивчати рівень загальної вихованості школярів і їх ціннісних орієнтацій та ставлень;
 • аналізувати інформацію про стан виховного процесу і робити діагностико-прогностичні висновки про можливі тенденції і напрямки розвитку учнівського і педагогічного колективів;
 • визначати місце кожного вчителя-предметника у виховній системі школи на основі врахування його виховних потенцій;
 • визначати основні напрямки підвищення професійної майстерності класних керівників і моделювання досвіду роботи з питань виховання;
 • проектувати життєдіяльність учнівських колетивів школи і надавати методичну допомогу класним керівникам у проектуванні життєдіяльності класних учнівських колективів;

б) організаційно-регулятивними:

 • формувати і підтримувати сприятливий соціально-педагогічний і психологічний клімат в колективі;
 • вивчати, узагальнювати і організовувати впровадження в практику роботи педколективів досвід роботи з проблем виховання і організації виховного процесу;
 • забезпечувати дієвість методичного об'єднання класних керівників, вихователів груп продовженого дня;
 • забезпечувати педагогічну підтримку органів учнівського самоврядування, гуртків, об'єднань за інтересами, клубів, батьківського комітету, піклувальної ради школи;
 • координувати дії позашкільних дитячих закладів в організації виховної роботи школи;
 • керувати роботою з педагогічно занедбаними дітьми та підлітками, які опинились у складній соціально небезпечній ситуації; 

в) контрольно-коригуючими:

 • створювати в загальноосвітньому навчальному закладі стійку і постійно діючу систему збору інформації про стан виховного процесу;
 • аналізувати виховні заходи;
 • готувати підсумкові документи за результатами вивчення стану виховної роботи;
 • контролювати основні ділянки виховної роботи школи: стан виховної роботи в окремих класах, виконання "Правил поведінки", "Єдиних  педагогічних  вимог", роботу учнівських організацій, об’єднань, гуртків, організацію роботи з батьками в класах, організацію відпочинку учнів;
 • здійснювати поточний, періодичний і підсумковий аналізи основних тенденцій в організації виховної роботи і вносити необхідні корективи;

г)  організаційно-технологічними (фаховими):

 • технології управління виховною системою школи;
 • методики соціально-педагогічних досліджень в сфері інформації про виховний процес;
 • методики діагностування і прогнозування  процесу  виховання школярів;
 • змісту,  форм і методів, технології планування виховної роботи в школі;
 • методики педагогічної взаємодії педагогічного і учнівського колективів;
 • методики підготовки, проведення і аналізу виховних заходів;
 • методики роботи з класними керівниками;
 • методики вивчення рівня вихованості школярів.
Категорія: Нормативно-правова база | Додав: ОксанаГуліда | Теги: Нормативно-правова база
Переглядів: 58 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar